หนึ่งในไทย ยิ่งใหญ่ในสยาม ต้องวัดสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี   


พุทธธรรมเพื่อสันติ
ธรรมะ คือ ความเข้าใจ การเรียนรู้เรื่องราวของชีวิต ชีวิตทุกชีวิต เกิดจากหลักการของธรรมชาติ การรู้จักธรรมชาติคือการรู้จักชีวิต ชีวิตจะมีความสงบสุข มีสันติภาพ ต้องรู้จักตัวเอง ไม่มีมนุษย์คนใดมีสันติภาพได้ ถ้าไปไขว่คว้าหาสันติภาพจากภายนอกชีวิตและจิตใจ
ธรรมะ คือ ชีวิต การเรียนรู้ชีวิต คือ การเรียนรู้การปฏิบัติให้อยู่กับธรรมชาติ
สันติภาพ คือ จิตใจ การศึกษาจิตใจ ย่อมรู้ซึ้งถึงความหมายและความต้องการของชีวิต สุขใดไหนจะเท่าความสงบไม่มี สันติภาพต้องเกิดที่จิตใจก่อน ค่อยขยายไปสู่โลก

1.จิตตานุภาพย่อมชนะแสนยานุภาพ

จิตใจ คือ ศูนย์รวมพลังงานของทุกสิ่งในจักรวาล เป็นผู้ควบคุมแสนยานุภาพ มนุษย์เราจะทำให้จิตใจเกิดสงครามหรือสันติภาพ อยู่ที่การเรียนรู้และปฏิบัติ

2.ธรรม คือ เครื่องปกครองหมู่มวลมนุษย์ชาติให้อยู่เป็นสุข

ธรรม คือ สภาพแห่งชีวิตของ ดิน-น้ำ-ไฟ-ลม ที่มนุษย์ต้องเรียนรู้ ให้เป็นคุณ เป็นประโยชน์กับชีวิต มนุษย์จะมีสันติภาพหรือสงคราม อยู่ที่มนุษย์ใช้ธรรมะหรือตัวตนของมนุษย์ไปในทางที่ถูกหรือผิด เพราะองค์ประกอบของทุกข์ เกิดจาก สสาร พลังงานแห่งดิน-น้ำ-ไฟ-ลม ซึ่งเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว โดยอาศัยธรรมชาติของโลกปรุงแต่งกายให้เป็นสุข
ธรรม คือ คุณธรรม ที่อยู่ในชีวิตหรือจิตใจที่ดีงาม ที่เข้าถึงสัจธรรมของชีวิต สัจธรรมของชีวิตมีอยู่ว่า ชีวิตเป็นของไม่แน่นอน เกิดขึ้น-เปลี่ยนแปลง-แล้วสงบนิ่งหรือสลายไป ไม่ยกเว้นแม้แต่ผู้มีอำนาจล้นฟ้าหรือยาจกเข็ญใจ ธรรมชาติที่ดีงามของจิตใจ จึงชนะทุกสิ่งที่เปลี่ยนแปลง เพราะความดีไปถึงที่ใด ก็ยังความสงบสุขเกิด ณ ที่นั้น

3.ธรรมชาติที่ดีงามของจิตใจ ต้องมีการปลูกฝัง

จิตใจแต่เดิม เกิดขึ้นจากความว่างเปล่าที่บริสุทธิ์ยุติธรรม เฉกเช่น ความบริสุทธิ์ของน้ำ แต่น้ำที่บริสุทธิ์อย่างเดียว ชีวิตก็อยู่ไม่ได้ ต้องอาศัยองค์ความรู้แห่งอาหารที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่อย่างปกติสุข ร่างกายต้องการอาหารฉันใด จิตใจ ก็ต้องการองค์ความรู้ เพื่อรักษาชีวิตฉันนั้น แล้วธรรมะสำคัญอย่างไรกับสันติภาพและชีวิต ??……ก็เพราะว่าธรรมะ คือ องค์ความรู้ของจิตใจ ที่จะก่อให้เกิดสันติภาพในชีวิตนั่นเอง

4.ข้อสรุปแห่งความรู้แจ้ง(มงคลชีวิต 9 ทาง)

คือ ธรรมะ หนทางรอดของชีวิตมนุษย์ปัจจุบัน มนุษย์ประกอบไปด้วย”ทวารทั้งเก้า”ที่เป็น”ประตู” เข้าสู่ชีวิตจิตใจและออกจากชีวิตจิตใจ ถ้ามนุษย์เรียนรู้ประโยชน์ของการเข้า-ออกคือ ประตูแห่งมิติของชีวิต การรู้จักตัวเอง คือ การแสวงหาสันติภาพในชีวิต ในธรรมะแห่งการดำรงชีวิตอยู่ มนุษย์ประกอบไปด้วย”ธาตุทั้งหก” มิใช่”ธาตุสี่”อย่างที่เข้าใจกัน และการจัดการกับชีวิตมนุษย์ ต้องอาศัยความรู้ 3 ระดับ ตั้งแต่ ต่ำ- กลาง-และสูง

4.1 ความไม่เที่ยง(อนิจจัง)ของชีวิต…….ที่มนุษย์ควรเรียนรู้ แม้ผู้นำของโลก ก็ควรเข้าถึง คือ สันติภาพ ข้อแรกเป็นเบื้องต่ำที่ควรเรียนรู้
4.2 ทุกขัง…..คือ ความรู้ระดับกลาง ที่หมู่ชนควรศึกษา หากมนุษย์เกิดมาแล้วไม่มีใครไม่ถูกขังอยู่ในโลกแห่งกาย ที่กว้างศอก-ยาววา-หนาคืบ แล้วจะไปบ้ายศ บ้าอำนาจ บ้าสมบัติ โลภให้มี จนไม่รู้จักพอ แล้วยึดไว้เป็นของๆตัวเราเอง โดยไม่เผื่อแผ่ แก่ผู้ทุกข์ยากในโลก ความทุกข์ย่อมกระจายอยู่ทุกหย่อมหญ้า ไม่ยกเว้น แม้ในใจของผู้หลงความเป็นใหญ่ก็ตาม
4.3 อนัตตา……ไม่ใช่ของๆเรา สิ่งทั้งหลายในโลก ในชีวิตที่เกิดขึ้นมา ล้วนแล้วแต่อาศัยเขาอยู่ อาศัยเขาเลี้ยง อาศัยเขากิน ธาตุทั้งสี่ที่หล่อเลี้ยงสังขารร่างกายนี้เพียงชั่วครั้งชั่วคราว มิได้ชั่วตลอดไป หรือชั่วอย่างถาวร ที่จะแก้ไขหรือแปรเปลี่ยนมิได้ เป็นองค์ความรู้ระดับสุดยอดแห่งการเรียนรู้ชีวิต สำหรับการปกครองกายและจิตใจ ให้เกิดสันติภาพ เพราะหนทางอีก 6 สาย คือธาตุทั้งหก จะมีสันติภาพหรือสงคราม อยู่ที่การเรียนรู้ธรรม ที่อยู่ในชีวิตการเรียนรู้สันติภาพที่อยู่ในจิตใจคน
4.4ทุกข์สัจ(ธาตุดิน)…….อัตตา ตัวตนที่ก่อเกิดรูปกายสสาร ที่เป็นเนื้อหนังมังสา ซึ่งเป็นปฏิกูลบำรุงปฏิกูล เพื่อให้ขันธ์นี้อยู่ อยู่เพื่อใช้กรรม เพราะกายนี้ ก็ไม่เที่ยง เพราะอวิชชา
4.5 สมุทัยสัจ(ธาตุน้ำ)…….เหตุที่ทำให้ทุกข์เกิดหรือตัณหา3 ความอยากต่างๆ อยากในการอยากมี อยากเป็น อยากไม่มี อยากไม่เป็น ไม่มีน้ำใดในร่างกายที่สะอาด ยกเว้น”น้ำใจ”ที่ใสบริสุทธิ์
4.6 นิโรธสัจ(ธาตุไฟ)…….จะดับทุกข์ ก็ต้องดับไฟ 3 กอง คือ ไฟโลภ ไฟโกรธ ไฟหลง ที่อยู่ในใจของมนุษย์ เพราะความไม่รู้ เห็นผิดเป็นชอบ
4.7 มรรคสัจ(ธาตุลม)…….ทาปฏิบัติที่เข้าถึงการดับทุกข์ ลมคือชีวิต ชีวิตคือลมหายใจ ลมไม่ดี ก็คือใจไม่ดี ควรจะเปลี่ยนจากลมไม่ดี ให้เป็นใจที่ถูกต้อง ด้วยการรักษาศีล-สมาธิ-ปัญญา
4.8 วิญญาณธาตุ……สายโซ่ของการเกิดสุขและเกิดทุกข์ การรู้จักสายโซ่ของวิญญาณ
การกระทบสัมผัสรับรู้ คือ การตัด การสละ รู้ก็สักแต่ว่ารู้ เห็นก็สักแต่ว่าเห็น สัมผัสก็สักแต่ว่าสัมผัสถูกต้อง ก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ทั้งหลาย
4.9 อากาศธาตุ…….ความว่าง คือ จิตวิญญาณ ที่มนุษย์และสรรพสัตว์ ล้วนอาศัยอยู่ อาศัยกิน อาศัยดำรงชีวิตอยู่ ความว่างมีสัจจะ ความว่างมีธรรมะ ความว่างเป็นอมตะ เป็นสันติภาพที่ไม่มีผู้ใดในโลกทำลายได้ ว่างจากการยึดมั่นถือมั่น ว่างจาการยึดถืออัตตาตัวตน ตัวตนมีอยู่ชั่วคราว แล้วก็เปื่อยไป

สรุปแล้วทางเก้าสาย คือ ตัวเราและการแก้ปัญหาที่เกิดจากตัวเรา แต่การดำรงชีวิตอยู่ในสันติภาพได้อย่างถาวร ต้องมีการสำรวมระวัง ในการรักษาชีวิตหรือกฎแห่งสันติภาพหรือกฎของการอยู่ร่วมกันในสังคม
อันตัวมนุษย์มี 1 หัว 2 แขน 2 ขา ที่จะทำคุณประโยชน์ให้แก่มนุษย์ หรือที่จะทำลายโลก สงเคราะห์โลก การรักษาโลก คือ การักษาสันติภาพ ที่เกิดในตัวเองและหมู่ชน ศีลและธรรม ต้องกลับมาประพฤติ ปฏิบัติ มนุษย์ต้องมีศาสนาประจำใจ มิใช่มีแต่ลมหายใจ และความรู้ในการทำมาหากินเท่านั้น

5.การรักษาธรรมะให้เกิดสันติภาพอันถาวรในโลกมนุษย์

ไม่มีมนุษย์เกิดมาแล้วไม่มีศาสนา ศาสนาทุกศาสนา มีธรรมะเป็นหัวใจ ในการสอนให้เกิดสันติภาพในหมู่มวลมนุษย์ชาติ

5.1 การไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน 
คือสันติภาพข้อแรก โดยอาศัยความเมตตาและหยุดกิน หยุดฆ่า เป็นการสร้างอภัยทาน เคารพสิทธิเสรีภาพ ในการเกิดมาเป็นสัตว์โลก ที่มีลมหายใจเหมือนกัน ต่างกันแต่รูปลักษณ์เท่านั้น ความรู้สึกมีเหมือนกัน การสัมผัสรับรู้มีเหมือนกัน ความคิดอาจจะด้อยกว่ากัน ความจำอาจจะด้อยกว่ากัน แต่ผู้เจริญแล้ว หรือผู้เป็นใหญ่มิควรข่มเหงทำร้ายรังแกต่อผู้ที่ต่ำต้อยกว่า นี้คือคุณธรรมสามัญ
5.2 การไม่ฉกฉวยผลประโยชน์จากผู้ที่อ่อนแอกว่า
คนเก่ง คนรวย ต้องมีคุณธรรมในการอยู่ร่วมสังคม ต้องมีความเป็นธรรม ในการดำรงอยู่ร่วมกับหมู่คณะ ไม่ว่าคณะนั้น จะสูงกว่าหรือต่ำกว่า โดยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จุนเจือ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสอย่างมีจุดมุ่งหมาย
5.3 การไม่ล่วงเกินในสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน
ให้เกียรติกัน ถึงแม้จะยากจน เข็ญใจ หรือร่ำรวยสูงศักดิ์ปานใดก็ตาม มีสิทธิเสมอภาคในการอยู่ร่วมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อมของชีวิตและของโลก
5.4 ความจริงใจในการประพฤติ ในชีวิต ในสังคมในสิ่งแวดล้อม และในหมู่คณะ
ด้วยการรักความจริงและใช้ปัญญาแก้ปัญหา ให้แก่ชีวิตและสังคมโลก
5.5 การฝึกตน ให้รู้จักชีวิตอันแท้จริงที่ได้เกิดมาในโลก
ที่มีสรรพสิ่งพร้อมเสร็จ รอการเข้าไปแก้ไขและร่วมมือให้ชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข และสังคมโลกอยู่อย่างมีกฎแห่งความดีงาม 4 ประการ คือ ละชั่ว ทำดี ระวังมิให้ความชั่วเกิดและรักษาความดีมิให้เสื่อมถอย การรู้จักองค์ประกอบในชีวิต ในธรรมะ 5 ประการ ย่อมยังสันติภาพให้เกิดในชีวิตและสังคมโลก อย่างมิพักต้องสงสัย ไม่ช้าก็เร็ว

………………………………..
เจริญพร 
พระครูธรรมธรธีรพัฒน์ 
ทำการแทนเจ้าอาวาสวัดสระลงเรือ

Powered by GrandRurk Information Technology