หนึ่งในไทย ยิ่งใหญ่ในสยาม ต้องวัดสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี    ๑.

 หลวงปู่ฮวด  จนฺทสโร 

 พ.ศ. ๒๔๗๘ - ๒๔๘๕

 ๒.

 พระอาจารย์ ทองดำ  คุตฺวิโส   

 พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๔๙๔

 ๓.

 พระอาจารย์ จ้อย  พุทธฺสโร      

 พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๕๐๐

 ๔.

 พระอาจารย์ แป๊ะ

 พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๑

 ๕.

 พระอาจารย์ บุญเกิด  ผาสุโก 

 พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๐๕

 ๖.

 พระอาจารย์ ภุชงค์  เทวธมฺโม 

 พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๐๗

 ๗.

 พระอธิการ  องค์  จนฺทโชโต     

 พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๑๒

 ๘.

 พระครูอรัญกาญจนเขต  (หล่วน  กนฺตสีโล) 

 พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๒๔

 ๙.

 พระอาจารย์ประเสริฐ    

 พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๒๔

 ๑๐.

 พระอธิการ บุญส่ง  ชยธมฺโม 

 พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๓๑

 ๑๑.

 พระอธิการ ชนะ  ปภาโต        

 พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๖

 ๑๒.

 พระครูเวฬุกาญจนวรรณ 

 พ.ศ. ๒๕๓๖ - ปัจจุบัน

 

 
Powered by GrandRurk Information Technology